Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
M & H Group B.V.

Hoofdstuk 1

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van flexkrachten
Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan:

ALGEMENE VOORWAARDEN Deze Algemene Voorwaarden vanM & H Group B.V. zijn van toepassing op het ter beschikking stellen van Flexkrachten door ondernemingen behorende tot deM & H Group B.V., dat wil zeggen de ondernemingen waarinM & H Group B.V. direct danwel indirect een meerderheidsbelang heeft, hierna: `Sales Hunters Team’.
CAO De van toepassing zijnde, steeds vigerende, ABU CAO voor uitzendkrachten.
INLENERSBELONING Het voor de functie geldende periodeloon in de schaal, adv, (on)kostenvergoedingen, periodieken, initiële loonsverhogingen en toeslagen conform de vigerende definitie in de cao.
OPDRACHT De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Sales Hunters Team op grond waarvan Sales Hunters Team aan Opdrachtgever (een) Flexkracht(en) ter beschikking stelt om onder leiding en toezicht van Opdrachtgever werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het Opdrachtgeverstarief.
OPDRACHTGEVER De wederpartij van Sales Hunters Team.
OPDRACHTGEVERSTARIEF Het bedrag dat Sales Hunters Team aan Opdrachtgever per uur in rekening brengt voor een Flexkracht, exclusief toeslagen (voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheids- en ploegentoeslag), (on)kostenvergoeding, adv en btw, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
PARTIJEN Sales Hunters Team en Opdrachtgever tezamen.
TERBESCHIKKINGSTELLING De tewerkstelling van een Flexkracht bij Opdrachtgever in het kader van een Opdracht.
UITZENDBEDING De bepaling in de Uitzendovereenkomst tussen de Uitzendonderneming en de Flexkracht, inhoudende dat de Uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de Terbeschikkingstelling van de Flexkracht door de Uitzendonderneming aan Opdrachtgever op verzoek van Opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).
UITZENDFASE A De Flexkracht is werkzaam in fase A zolang deze nog niet in meer dan 78 weken voor dezelfde Uitzendonderneming heeft gewerkt.
UITZENDFASE B De Flexkracht is werkzaam in fase B zodra de arbeidsovereenkomst na voltooiing van fase A wordt voortgezet, of als binnen 26 weken na voltooiing van fase A een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. Fase B duurt vervolgens maximaal vier jaar.
UITZENDFASE C De Flexkracht is werkzaam in fase C zodra de arbeidsovereenkomst na voltooiing van fase B wordt voortgezet, of als binnen 26 weken na voltooiing van fase B een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan. In fase C is de Flexkracht steeds werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
SALES HUNTERS TEAM De onder een Opdracht leverende en/of facturerende Uitzendonderneming behorende tot deM & H Group B.V.
SALES HUNTERS TEAM HOLDING B.V. De`groepsonderneming’ waaronder direct dan wel indirect de Uitzendondernemingen behorende tot de groep ressorteren.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Opdrachten en overige overeenkomsten van Sales Hunters Team voor zover een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van Flexkrachten aan Opdrachtgever of daarmee samenhangende diensten en voor zover geen afwijkende voorwaarden van een andere totM & H Group B.V. behorende entiteit van toepassing zijn verklaard.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van eerdere datum.

 

Afwijkingen

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien en voor zover Sales Hunters Team zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

 

Opdracht

2.5 De Opdracht wordt aangegaan voor Bepaalde Tijd of voor Onbepaalde Tijd. Op elke Opdracht zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Een Opdracht wordt geacht te zijn aangegaan en geacht akkoord te zijn indien Opdrachtgever de (in de Opdracht genoemde) Flexkracht zijn werkzaamheden laat starten.
2.6 De Opdracht voor Bepaalde Tijd:

· De Opdracht voor Bepaalde Tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.

· De Opdracht voor Bepaalde Tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te gebeuren. Indien de Opdracht wordt voortgezet na het eindigen van de Opdracht, dan wordt deze geacht te zijn verlengd onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde periode. Sales Hunters Team heeft het recht deze voortgezette overeenkomst eenzijdig te beëindigen, indien Sales Hunters Team niet kan instemmen met de voorwaarden en duur waaronder de voortgezette overeenkomst is verlengd.

2.7 De Opdracht voor Onbepaalde Tijd:

· De Opdracht voor Onbepaalde Tijd kan te allen tijde worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Bij opzegging van een Opdracht waarbij de Terbeschikkingstelling nog geen zes maanden heeft geduurd, geldt een minimale opzegtermijn van veertien kalenderdagen. Bij opzegging van een Opdracht waarbij de Terbeschikkingstelling zes maanden of langer heeft geduurd, geldt een minimale opzegtermijn van zes weken.

 

Artikel 3 De Terbeschikkingstelling

3.1 Sales Hunters Team kan Flexkrachten ter beschikking stellen onder een Uitzendovereenkomst met of zonder Uitzendbeding. Indien de Uitzendovereenkomst het Uitzendbeding bevat, kan de opdracht te allen tijde worden beëindigd, conform het gestelde in artikel 2.7. Een Terbeschikkingstelling vangt aan op de datum genoemd in de Opdracht. Bij gebreke van een schriftelijke Opdracht wordt de Terbeschikkingstelling geacht te zijn aangegaan op de datum dat de Flexkracht zijn werkzaamheden bij Opdrachtgever aanvangt. De Opdracht eindigt op de in de Opdracht genoemde einddatum.
3.2 Indien de Uitzendovereenkomst tussen de Flexkracht en Sales Hunters Team het Uitzendbeding bevat, eindigt de Terbeschikkingstelling tevens op verzoek van Opdrachtgever op het moment dat de Flexkracht meldt dat hij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. Voor zover nodig wordt Opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan. Opdrachtgever zal dit verzoek desgevraagd schriftelijk aan Sales Hunters Team bevestigen.
3.3 De Uitzendovereenkomst die niet het Uitzendbeding bevat, is een Uitzendovereenkomst voor Bepaalde Tijd. De Opdracht met Opdrachtgever is in dat geval ook aangegaan voor Bepaalde Tijd en artikel 2.6 is dan ook van toepassing, tenzij afwijkende opzegtermijnen zijn overeengekomen.

 

Artikel 4 Vervanging

4.1 Sales Hunters Team is gerechtigd, maar niet verplicht, om bij beëindiging van de Terbeschikkingstelling gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende Flexkracht ter beschikking te stellen voor de resterende duur van de Opdracht.
4.2 Opdrachtgever en Sales Hunters Team kunnen bij tijdelijke verhindering van de Flexkracht om de uitzendarbeid te verrichten – zoals bij ziekte – nader overeenkomen dat Sales Hunters Team tijdelijk een vervangende Flexkracht ter beschikking zal stellen. In dat geval eindigt de Terbeschikkingstelling van de vervangende Flexkracht op verzoek van Opdrachtgever zodra de tijdelijke verhindering van de oorspronkelijke Flexkracht is geëindigd en wordt de Terbeschikkingstelling van de oorspronkelijke Flexkracht hervat, een en ander tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.
4.3 Sales Hunters Team is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Flexkracht door een andere Flexkracht onder voortzetting van de Opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Sales Hunters Team, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijn voor de uitzendbranche, de Participatiewet en de Wet Verbetering Poortwachter. Opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.
4.4 Sales Hunters Team schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Sales Hunters Team een Flexkracht weliswaar mag vervangen of terugplaatsen, maar deze om welke reden dan ook niet vervangt of terug plaatst. In dat geval is Opdrachtgever ook niet gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen tenzij de oorzaak voor het niet vervangen of terugplaatsen van de Flexkracht toerekenbaar is aan Opdrachtgever.

 

Artikel 5 Uurbeloning en Opdrachtgeverstarief

5.1 Voor aanvang van de Opdracht verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de Flexkracht uit te oefenen functie en bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van Opdrachtgever conform het gestelde in 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.
5.2 Sales Hunters Team is op grond van de cao doorgaans verplicht de Inlenersbeloning toe te passen. De Inlenersbeloning bestaat uit de volgende elementen: het voor de functie geldende periodeloon in de schaal, adv, (on)kostenvergoedingen, periodieken, initiële loonsverhogingen en de toeslagen conform de vigerende definitie in de cao. Opdrachtgever is verplicht de juiste informatie te verstrekken ten aanzien van de van toepassing zijnde Inlenersbeloning. Indien zich wijzigingen voordoen in de Inlenersbeloning, dan dient Opdrachtgever dit onverwijld door te geven aan Sales Hunters Team. Indien een Flexkracht niet conform de geldende Inlenersbeloning is uitbetaald, ten gevolge van het onjuist of niet verstrekken van (gewijzigde) informatie omtrent de Inlenersbeloning door Opdrachtgever, dan zal Sales Hunters Team de Flexkracht compenseren en het hiermee gemoeide bedrag doorfactureren aan Opdrachtgever. Opdrachtgever stemt daar door acceptatie van deze voorwaarden op voorhand mee in. Tenzij anders vermeld, is het overeengekomen tarief te allen tijde het tarief voor de normale uren (exclusief toeslagen, adv, onkosten, etc.).
5.3 Het door Opdrachtgever aan Sales Hunters Team verschuldigde Opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop Sales Hunters Team op grond van de Opdracht/Algemene Voorwaarden aanspraak heeft. In fase A wordt het Opdrachtgeverstarief berekend over de door de Flexkracht daadwerkelijk gewerkte uren. In fase B en C worden de door Opdrachtgever in de Opdracht gegarandeerde (overeengekomen) uren in rekening gebracht, ongeacht of deze zijn gewerkt (behoudens ziekte), tenzij anders overeengekomen. Het Opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde toeslagen en vermeerderd met adv, de (on)kostenvergoedingen die Sales Hunters Team verschuldigd is aan de Flexkracht. Over het Opdrachtgeverstarief, adv, de toeslagen en (on)kostenvergoedingen wordt btw in rekening gebracht. Op de opdrachtbevestiging wordt het tarief nader gespecificeerd.
5.4 Sales Hunters Team is in ieder geval gerechtigd om het Opdrachtgeverstarief tussentijds aan te passen:
a. indien de uurbeloning van de Flexkracht wordt verhoogd (op grond van de cao/Inlenersbeloning) in verband met periodieke verhoging, initiële loonsverhoging, leeftijd of anderszins; en/of om (eenmalige) verplichte bijzondere uitkeringen aan Flexkrachten door te berekenen aan Opdrachtgever;

en/of om (eenmalige) verplichte bijzondere uitkeringen aan Flexkrachten door te berekenen aan Opdrachtgever;

b. indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
· als gevolg van een wijziging van de cao of van de daarbij geldende inleners-cao en/ of arbeidsvoorwaardenregeling;

· als gevolg van de wijzigingen in of waaronder begrepen de wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de cao of enig verbindend voorschrift;

· als gevolg van verhoging van de (objectieve) kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de uitzendarbeid van de Flexkracht;

· als gevolg van een stijging in de kosten van Sales Hunters Team in de ruimste zin des woords;

c. jaarlijks op 1 januari door een prijsindexering (conform CBS Prijsindex Consumentenprijzen).
d. jaarlijks, voor wat betreft alle kostprijselementen inclusief marge.
5.5 Indien de Flexkracht wordt vervangen door een andere Flexkracht, zal de uurbeloning ten aanzien van die andere Flexkracht opnieuw worden vastgesteld en zal het Opdrachtgeverstarief daaraan worden aangepast.

 

Artikel 6 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een Flexkracht

6.1 Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een Flexkracht onder de in dit artikel genoemde voorwaarden.
6.2 De Opdrachtgever, die voornemens is een arbeidsverhouding met de Flexkracht aan te gaan, brengt Sales Hunters Team hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens Opdrachtgever aan dit voornemen uitvoering geeft.
6.3 Opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met een Flexkracht aangaan zolang de Uitzendovereenkomst tussen de Flexkracht en Sales Hunters Team niet rechtsgeldig is beëindigd.
6.4 Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Flexkracht die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor Onbepaalde Tijd, vóórdat die Flexkracht – op basis van die Opdracht – 1.040 uren heeft gewerkt, is Opdrachtgever aan de Uitzendonderneming een vergoeding exclusief btw verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief over 1040 uren minus de – op basis van de Opdracht – reeds door die Flexkracht gewerkte uren.
6.5 Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een Flexkracht die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een Opdracht voor Bepaalde Tijd, is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende Opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de Opdracht of – ingeval van een Opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat Opdrachtgever altijd ten minste de in lid 4 bedoelde vergoeding exclusief btw is verschuldigd.
6.6 Indien Opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 5 bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een Flexkracht, eindigt de Opdracht tussen Opdrachtgever en Sales Hunters Team met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.
6.7 Indien Opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met de Flexkracht binnen drie maanden nadat diens Terbeschikkingstelling (ongeacht of deze was gebaseerd op een Opdracht voor Bepaalde of Onbepaalde Tijd) aan Opdrachtgever is geëindigd, is hij de in lid 4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat Opdrachtgever de Flexkracht hiertoe – rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wan- neer de Flexkracht – rechtstreeks of via derden – bij Opdrachtgever heeft gesolliciteerd
6.8 Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Sales Hunters Team in contact is gekomen met een (aspirant-)Flexkracht, bijvoorbeeld doordat deze door de Uitzendonderneming aan hem is voorgesteld, en die (potentiële) Opdrachtgever binnen drie maanden nadat het contact tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding met die (aspirant-)Flexkracht aangaat zonder dat de Terbeschikkingstelling tot stand komt, is die (potentiële) Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 25% van het Opdrachtgeverstarief dat voor de betrokken Flexkracht van toepassing zou zijn geweest indien de Terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 1.040 uren
6.9 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een Flexkracht verstaan:
• het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van Opdracht door Opdrachtgever met de Flexkracht al dan niet voor hetzelfde werk;
• het aanstellen van de Flexkracht als ambtenaar al dan niet voor hetzelfde werk;
• het ter beschikking laten stellen van de betreffende Flexkracht aan Opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere Uitzendonderneming/payrollonderneming) al dan niet voor hetzelfde werk;
• het aangaan van een arbeidsverhouding door de Flexkracht met een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij Opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden, dan wel dat de één een dochtermaatschappij is van de ander.
6.10 Het is uitsluitend toegestaan om een arbeidsverhouding aan te gaan met een Flexkracht na 1.040 uur indien Opdrachtgever zelf de werkgever wordt van de Flexkracht. Indien Opdrachtgever op zijn beurt de Flexkracht wederom op de payroll van een derde zet, dan geldt een overnametermijn van 2.080 uur.

 

Artikel 7 Opschorting Tewerkstelling Flexkrachten

7.1 Indien Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Sales Hunters Team voldoet, is Sales Hunters Team gerechtigd om na een schriftelijke sommatie tot betaling de Opdracht op te schorten. Opdrachtgever is ook gedurende deze periode van opschorting gehouden het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens de Opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal (over)uren. Aan Opdrachtgever zal dan ook een rentefactuur worden verstuurd die Opdrachtgever verplicht is te betalen. Sales Hunters Team kan niet garanderen dat Opdrachtgever dezelfde Flexkracht ter beschikking krijgt gesteld op het moment dat Opdrachtgever weer aan de betalingsverplichtingen voldoet.
7.2 Sales Hunters Team is tevens gerechtigd elke (alle) Opdracht(en) bij de betreffende Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Opdrachtgever ten aanzien van enige factuur in verzuim is conform het gestelde in artikel 13.6. Sales Hunters Team kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het niet (tijdig) leveren van Flexkrachten, dan wel het eenzijdig beëindigen van de Opdracht op grond van dit artikel.
7.3 Vorderingen die ontstaan ten gevolge van onmiddellijke beëindiging op grond van artikel 7.2, zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

 

Artikel 8 Bijzondere minimale betalingsverplichting

8.1 De Opdrachtgever die geen urengarantie heeft afgegeven, is ten minste gehouden aan Sales Hunters Team per oproep of vastgestelde/ingeroosterde dienst het Opdrachtgeverstarief te betalen, berekend over vier gewerkte uren.
8.2 De Opdrachtgever die wel een urengarantie heeft afgegeven, is verplicht de in de Opdracht overeengekomen uren te betalen, ongeacht of de Flexkracht deze uren heeft gewerkt. Dit geldt niet voor uren die in verband met ziekte niet worden gewerkt, aangezien die voor rekening van Sales Hunters Team komen.

 

Artikel 9 Arbeidsduur en werktijden

9.1 De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Flexkracht zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij de Opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Flexkracht zullen niet meer, respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij Opdrachtgever is toegestaan. Opdrachtgever staat ervoor in dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Flexkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet erop toe dat de Flexkracht de toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
9.2 Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of het bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren.
9.3 Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de Opdracht, tenzij dat bij het aangaan van de Opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk Sales Hunters Team in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van Opdrachtgever en collectief verplichte vrije dagen. Opdrachtgever is verplicht Sales Hunters Team zo tijdig in te lichten dat Sales Hunters Team dit zo veel mogelijk kan inpassen in de rechtsverhouding met de Flexkracht.
Indien de bedrijfssluiting niet is gemeld en de Flexkracht niet kan werken i.v.m. de bedrijfssluiting, dan is Opdrachtgever verplicht het Opdrachtgeverstarief door te betalen indien Sales Hunters Team aan de Flexkracht het loon verschuldigd is.

Flexkrachten hebben recht op vakantiedagen, bijzonder verlof, etc. Dit zal zo veel mogelijk in overleg met Opdrachtgever worden ingepland.

9.4 Indien de Flexkracht voor de uitvoering van de Opdracht specifieke scholing dan wel werkinstructies behoeft, worden de uren die de Flexkracht hieraan besteedt, als gewerkte uren in rekening gebracht aan Opdrachtgever, tenzij dit anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 10 Terbeschikkingstelling en selectie

10.1 Opdrachtgever verstrekt aan Sales Hunters Team nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de Flexkracht, alsmede aangaande de beoogde looptijd van de Opdracht. Sales Hunters Team stelt op basis van deze door Opdrachtgever verstrekte inlichtingen een of meerdere Flexkrachten voor. Sales Hunters Team stelt de Flexkrachten voor en Opdrachtgever is geheel vrij in de keuze van de Flexkracht die inzake de Opdracht ter beschikking wordt gesteld.

 

Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht; goed opdrachtgeverschap

11.1 Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Flexkracht bij de uitoefening van de leiding en het toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.
11.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan de Flexkracht op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking stellen voor het onder leiding en toezicht van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 BW.
11.3 Opdrachtgever kan de Flexkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij de Opdracht en Algemene Voorwaarden bepaalde, indien Sales Hunters Team daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Wijzigingen in functie en/of verantwoordelijkheid dienen derhalve te worden geaccordeerd door Sales Hunters Team. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor het tarief.
11.4 Tewerkstelling van de Flexkracht in het buitenland is slechts mogelijk onder strikte leiding en toezicht van Opdrachtgever en voor bepaalde tijd en indien dit al bij de Opdracht schriftelijk is overeengekomen met Sales Hunters Team en de Flexkracht daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Opdrachtgever zal zorg dragen voor o.a. visa, verzekeringen en overige voor de Uitzending benodigde zaken en kosten daaromtrent. Opdrachtgever vrijwaart Sales Hunters Team voor elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit een Terbeschikkingstelling in het buitenland.
11.5 Opdrachtgever zal aan de Flexkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgedaan.
11.6 Sales Hunters Team is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schades en/of verliezen aan Opdrachtgever, derden, dan wel aan de Flexkrachten zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de Flexkracht. Sales Hunters Team is tevens niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Flexkracht.
11.7 Sales Hunters Team is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de Flexkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van die Opdrachtgever of derden.
11.8 Opdrachtgever vrijwaart Sales Hunters Team voor elke aansprakelijkheid van Sales Hunters Team ten aanzien van de leden 5, 6 en 7 van dit artikel.
11.9 Opdrachtgever zal zich, voorzover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

 

Artikel 12 Garantie veiligheid en vrijwaring

12.1 Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de Flexkracht werkzaamheden laat verrichten, zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de Flexkracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Flexkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de werking van art. 7:658 BW (in het bijzonder art. 7:658 lid 4 BW), alsmede met de verplichtingen die voor hem uitvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de Flexkrachten. Opdrachtgever vrijwaart Sales Hunters Team voor op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de Flexkracht of derden.
12.2 Opdrachtgever zal aan Sales Hunters Team en ook aan de Flexkracht voor aanvang van de uitzendarbeid informatie verstrekken over de van de Flexkracht verlangde beroepskwalificatie, alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de Flexkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
12.3 Indien de Flexkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt (art. 7:658 BW), zal Opdrachtgever, indien en voor zover de wet dit voorschrijft, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt. In dit rapport zal de toedracht van het ongeval zodanig worden vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte. Opdrachtgever verstrekt aan Sales Hunters Team een afschrift van dit rapport.
12.4 Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in de leden 1, 2 en 3.

 

Artikel 13 Tijdsverantwoording en Facturatie

13.1 Facturatie vindt plaats op basis van de met Opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdsverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de Opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de tijdsverantwoording door middel van de door Opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde tijdsverantwoordingsformulieren ofwel via Sales Hunters Teams’ online tijdsverantwoordings- systeem (hierna tezamen: `tijdsverantwoording’) door Opdrachtgever geaccordeerde uren. Opdrachtgever en Sales Hunters Team kunnen overeenkomen dat de tijdsverantwoording op een andere wijze geschiedt.
13.2 Opdrachtgever ziet erop toe en garandeert door ondertekening of online accordering, dat op de tijdsverantwoording het juiste aantal gewerkte uren en overuren, alsmede alle overige informatie, duidelijk is vermeld en dat eventuele werkelijk gemaakte onkosten naar waarheid zijn ingevuld.
13.3 Bij verschil tussen het bij Sales Hunters Team ingeleverde tijdsverantwoordingsformulier en het door Opdrachtgever daarvan behouden afschrift geldt het bij Sales Hunters Team ingeleverde werkbriefje voor de afrekening opgenomen in de nota als volledig bewijs, tenzij Opdrachtgever de onjuistheid hiervan aan kan tonen en dit binnen zeven kalenderdagen na het ondertekenen van het tijdsverantwoordingsformulier bij Sales Hunters Team schriftelijk kenbaar maakt. Online door Opdrachtgever geaccordeerde uren gelden te allen tijde als volledig bewijs.
13.4 Indien de Flexkracht de tijdsverantwoording van Opdrachtgever betwist en Opdrachtgever zijn verplichtingen in 13.3 niet is nagekomen, is Sales Hunters Team gerechtigd:

hetzij: de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd van de werkweek die voor werknemers in dienst van Opdrachtgever geldt. Indien Partijen echter schriftelijk en uitdrukkelijk bij de Opdracht daarvan zijn afgeweken, is Sales Hunters Team gerechtigd de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij de Opdracht genomen over de betreffende periode.

hetzij: de gewerkte uren te stellen op het door de Flexkracht opgegeven aantal, tenzij Opdrachtgever kan bewijzen dat de opgave van het aantal gewerkte uren door de Flexkracht onjuist is en Sales Hunters Team tijdig over de bewijzen kan beschikken en deze onverkort in en buiten rechte mag gebruiken.

13.5 Ongeacht de wijze van tijdsverantwoording is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de uren, indien die door Opdrachtgever zijn geaccordeerd. Uitsluitend Opdrachtgever kan immers de juistheid van de gewerkte uren controleren. Onjuistheden die desondanks door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, komen derhalve voor rekening van Opdrachtgever.
13.6 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Sales Hunters Team ingediende nota binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is betaald, is Opdrachtgever vanaf dat moment zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand tot een volle maand wordt gerekend. Opschorting van betaling of verrekening is aan Opdrachtgever niet toegestaan.
13.7 Alle onderM & H Group B.V. ressorterende vennootschappen zijn inningsbevoegd en elke der genoemde vennootschappen is vrij om de vorderingen die zij hebben op Opdrachtgevers, te cederen, verpanden of ter incassering over te dragen. Opdrachtgever betaalt in dat geval bevrijdend. Indien Sales Hunters Team het noodzakelijk acht om in het kader van haar bedrijfsvoering vorderingen op Opdrachtgevers te cederen, over te dragen of in zekerheid te geven aan derden, dan verleent Opdrachtgever bij voorbaat toestemming hiervoor. Opdrachtgever verbindt zich tot het verlenen van alle medewerking die dit eventueel met zich meebrengt.
13.8 Reclames betreffende enige nota moeten binnen zeven kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij de Uitzendonderneming zijn ingediend. Na deze periode vervalt het reclamerecht van Opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op Opdrachtgever. Indien een klacht wordt ingediend, kan Opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening. Een en ander laat onverlet het overige gestelde in dit artikel 13. Sales Hunters Team kan aanvullende zekerheden verlangen van haar Opdrachtgever. Dit kan zowel voorafgaand als tijdens een lopende Opdracht.
13.9 Alle kosten van inning van de openstaande nota’s komen geheel voor rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor buitenrechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom exclusief rente met een minimum van € 250,= (tweehonderdvijftig euro) per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Sales Hunters Team of door de derde die tot ontvangst van de betaling gerechtigd is, wordt ingeroepen, respectievelijk de vordering door Sales Hunters Team of die derde ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door Opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan 15%, is Sales Hunters Team of de derde gerechtigd deze daadwerkelijke kosten in rekening te brengen.
13.10 Betalingen strekken telkens tot voldoening van de oudste openstaande facturen, ongeacht aanwijzing van Opdrachtgever tot betaling van welke factuur zij moeten worden toegerekend, en wel in de volgende volgorde: Eerst strekken zij tot voldoening van de kosten voor inning van openstaande facturen op Opdrachtgever. Vervolgens worden betalingen in mindering gebracht op reeds vervallen rentetermijnen. Daarna worden zij in mindering gebracht op de openstaande hoofdsommen en laatstelijk worden betalingen in mindering gebracht op de lopende rentetermijnen.

 

Artikel 14 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

14.1 Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, leeftijd of welke grond dan ook, zullen geen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen uitzendarbeid kunnen worden gesteld en evenmin door Sales Hunters Team worden meegewogen. Opdrachtgever zal geen verboden onderscheid maken in welke vorm dan ook, alsmede erop toezien dat discriminatie op de werkvloer wordt voorkomen.
14.2 Opdrachtgever vrijwaart Sales Hunters Team voor de eventuele gevolgen van door hem gemaakt ongeoorloofd onderscheid.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid Sales Hunters Team

15.1 Sales Hunters Team is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Sales Hunters Team deze verplichting niet nakomt, is Sales Hunters Team, met inachtneming van het hierna in 15.3 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever, mits Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één maand na het ontstaan of na het bekend worden van die schade een schriftelijke klacht terzake indient bij Sales Hunters Team en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Sales Hunters Team.
15.2 Sales Hunters Team is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van een Flexkracht, tenzij Opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de Terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Sales Hunters Team indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Sales Hunters Team.
15.3 Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van Sales Hunters Team tot vergoeding van schade van Opdrachtgever, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of uit welke andere hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het Opdrachtgeverstarief dat betreffende die Flexkracht ingevolge de Opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de Opdracht met een maximum van dertien weken. Per Opdrachtgever is daarnaast de aansprakelijkheid beperkt tot twee gevallen per boekjaar. Dit maximum komt te vervallen, indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Sales Hunters Team. Aansprakelijkheid van Sales Hunters Team voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
15.4 Sales Hunters Team schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien:
a. Sales Hunters Team een aanvraag van Opdrachtgever om een Flexkracht ter beschikking te stellen, niet in behandeling neemt; en/of
b. de contacten tussen Opdrachtgever en Sales Hunters Team voorafgaande aan een mogelijke Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever om een Flexkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke Terbeschikkingstelling van een Flexkracht; en/of
c.

 

Sales Hunters Team, om welke reden dan ook, een Flexkracht niet of niet langer conform de Opdracht ter beschikking kan stellen om welke reden dan ook; en/of
d. Opdrachtgever schade lijdt doordat Opdrachtgever aan de Flexkracht zaken/goederen heeft verstrekt voor de uitvoering van de werkzaamheden, hieronder verstaan: auto, laptop, mobiele telefoon, sleutels, etc. en deze goederen of zaken niet worden geretourneerd dan wel worden beschadigd.

 

Artikel 16 Wet arbeid vreemdelingen en Identificatie Flexkrachten

16.1 De Opdrachtgever aan wie door Sales Hunters Team een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: WAV) ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van de WAV, onder meer inhoudende dat Opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. Opdrachtgever stelt aan de hand van het eerder genoemde document de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. Sales Hunters Team is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan Opdrachtgever wordt opgelegd.
16.2 Indien Sales Hunters Team vanwege een nalaten, handelen of overtreding van Opdrachtgever met een boete wordt geconfronteerd wegens overtreding van de WAV, dan is Opdrachtgever verplicht deze boete en alle daaruit voortvloeiende schade (daaronder tevens, doch niet uitsluitend verstaan juridische kosten) aan Sales Hunters Team te vergoeden.
16.3 Opdrachtgever is gehouden elke door de Uitzendonderneming ter beschikking gestelde Flexkracht zich voor aanvang van de werkzaamheden te laten identificeren en de terzake voor Opdrachtgever geldende wettelijke verplichtingen na te komen. Sales Hunters Team zal deze verplichting kenbaar maken aan haar Flexkrachten.

 

Artikel 17 Persoonsgegevens van de Flexkracht

17.1 Opdrachtgever zal alle persoonsgegevens van een Flexkracht, die voor en gedurende de Opdracht door Sales Hunters Team kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder uitsluitend verwerken in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Sales Hunters Team kan derhalve bepaalde informatie nimmer aan Opdrachtgever verstrekken, indien dit strijd oplevert met geldende privacywetgeving.
17.2 Sales Hunters Team verleent geen inzage in de gegevens van haar Flexkrachten. Het is derhalve niet mogelijk om Sales Hunters Team te auditen op compliance, en daarbij persoonsgegevens van Flexkrachten in te zien. Dergelijke audits zijn bovendien niet noodzakelijk, gezien Sales Hunters Team reeds op compliance wordt gecontroleerd door middel van ABU, SNA en SNCU audits. In het geval van een vooraf overeengekomen auditmogelijkheid zal Sales Hunters Team slechts inzage kunnen geven in geanonimiseerde documenten.
17.3 Opdrachtgever zal voldoen aan zijn informatieplicht jegens Flexkrachten, en Flexkrachten in ieder geval op de hoogte stellen van de categorieën van persoonsgegevens die door Opdrachtgever worden verwerkt, de wijze waarop, wanneer en voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt. Opdrachtgever vrijwaart Sales Hunters Team voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.
17.4 Daar waar Opdrachtgever eigen verantwoordelijkheid draagt voor de verwerking van persoonsgegevens van Flexkrachten, is Opdrachtgever nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen in het kader van geldende privacywetgeving. Opdrachtgever vrijwaart Sales Hunters Team voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.
17.5 Indien noodzakelijk voor Sales Hunters Team om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van geldende privacywetgeving, verleent Opdrachtgever daartoe volledige medewerking aan Sales Hunters Team, zoals wanneer een Flexkracht een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering.

 

Artikel 18 Geheimhouding

18.1 Sales Hunters Team zal op nader verzoek van Opdrachtgever in zijn verhouding met de Flexkracht bedingen dat de Flexkracht volstrekte geheimhouding dient te betrachten omtrent bedrijfs- dan wel andere vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever en diens bedrijfsactiviteiten. Sales Hunters Team is echter niet aansprakelijk voor eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de Flexkracht.
18.2 Het staat Opdrachtgever vrij om de Flexkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Sales Hunters Team over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan de Uitzendonderneming. Sales Hunters Team is geen partij bij deze overeenkomst.
18.3 Opdrachtgever is ermee bekend dat eventueel door Opdrachtgever met de Flexkracht gemaakte afspraken, waaronder boeteclausules, nimmer door Sales Hunters Team op de Flexkracht kunnen worden verhaald. Ook is het niet mogelijk om schade door fraude of diefstal, via verrekening door Sales Hunters Team, op de Flexkracht te verhalen.

 

Artikel 19 Overige

19.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de daarbij behorende Opdracht niet geldig en/of onverbindend zijn en/of in strijd mochten komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven de Algemene Voorwaarden, alsmede de daarbij behorende Opdracht, voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigbare bepalingen Sales Hunters Team in overleg met Opdrachtgever nieuwe bepalingen zal vaststellen die de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen zoveel mogelijk benaderen.
19.2 Op deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.3 Alle geschillen zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarin het hoofdkantoor van Sales Hunters Team is gevestigd, tenzij een dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift anders voorschrijft.

 

Hoofdstuk 2

Bijzondere Voorwaarden van toepassing op Werving & Selectie

 

Artikel 20 Definities

Als aanvulling op de hiervoor genoemde definities wordt er, indien en voor zover er sprake is van Werving & Selectie, (tevens) verstaan onder:

HONORARIUM Het door Opdrachtgever aan Sales Hunters Team verschuldigde honorarium.
KANDIDAAT De door Sales Hunters Team op grond van een Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever geworven en geselecteerde natuurlijke persoon.
W&S-OPDRACHT

 

 

 

 

Het op grond van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens zoeken en benaderen van geschikte kandidaten voor een bij Opdrachtgever te vervullen vacature, dan wel voor bij Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden/diensten.

Artikel 21 Honorarium en inhoud van de W&S-Opdracht

21.1 Het Honorarium kan bestaan uit hetzij een van tevoren vast overeengekomen bedrag, hetzij een van tevoren overeengekomen percentage van het aan de Kandidaat aangeboden bruto jaarsalaris, te vermeerderen met vakantietoeslag. Uitzonderingen kunnen tussen Partijen schriftelijk worden overeengekomen.
21.2 Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het Honorarium slechts dan verschuldigd indien de W&S-Opdracht heeft geleid tot een arbeidsovereenkomst, respectievelijk aanstelling tot ambtenaar, respectievelijk tot een overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en de door Sales Hunters Team geselecteerde Kandidaat.
21.3 In de W&S-Opdracht worden, voor zover relevant, de duur van de Werving & Selectie, de wijze waarop deze door Sales Hunters Team wordt uitgevoerd en het Honorarium opgenomen.

 

Artikel 22 Selectie van de Kandidaat

22.1 Opdrachtgever beslist te allen tijde zelf of hij een door Sales Hunters Team geselecteerde Kandidaat een overeenkomst zoals genoemd in artikel 21.2 wil aanbieden. Sales Hunters Team is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, in de meest ruime zin van het woord, die direct of indirect is en/of wordt veroorzaakt door de door Sales Hunters Team geleverde Kandidaat.

 

Artikel 23 Aansprakelijkheid

 

23.1 Sales Hunters Team schiet in ieder geval niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien:

a. Sales Hunters Team een aanvraag van Opdrachtgever tot Werving & Selectie niet in behandeling neemt; en/of

b. de contacten tussen Opdrachtgever en Sales Hunters Team voorafgaande aan een mogelijke W&S-Opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van Opdrachtgever tot Werving & Selectie, om welke reden dan ook niet leiden tot de daadwerkelijke Werving & Selectie van een Kandidaat.

23.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan een door Sales Hunters Team aangeboden/voorgestelde of op enigerlei wijze geïntroduceerde Kandidaat in dienst te nemen of werkzaamheden te laten verrichten, al dan niet via derden, binnen zes maanden na het voorstellen van de Kandidaat aan Opdrachtgever onder de W&S- Opdracht. In het geval van overtreding of niet nakoming hiervan is Opdrachtgever per Kandidaat een bedrag ter hoogte van € 17.500,- exclusief btw verschuldigd aan Sales Hunters Team. Dit laat onverlet het recht van Sales Hunters Team om volledige schadevergoeding te vorderen.